Algemene voorwaarden

Kocken & Van IJzendoorn echtscheidingsadvocatuur
 • Kocken & Van IJzendoorn echtscheidingsadvocatuur (verder te noemen: Kocken & Van IJzendoorn) is een maatschap opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.
 • Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de maatschap Kocken & Van IJzendoorn, ook als werkzaamheden worden verricht door een bepaalde aan Kocken & Van IJzendoorn verbonden persoon. De werking van de artikelen van 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 • Nadat de behandeling van een dossier door Kocken & Van IJzendoorn is afgesloten, wordt het dossier gedurende vijf jaren gearchiveerd en vervolgens vernietigd.
 • Iedere aansprakelijkheid van Kocken & Van IJzendoorn en van al degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kocken & Van IJzendoorn gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 • Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid tot het door Kocken & Van IJzendoorn in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 20.000,-. De leden van de maatschap, alsmede al degenen die voor Kocken & Van IJzendoorn werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 • Kocken & Van IJzendoorn is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 4, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Kocken & Van IJzendoorn voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 • Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Kocken & Van IJzendoorn aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Kocken & Van IJzendoorn gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft.
 • Iedere aanspraak op Kocken & Van IJzendoorn vervalt indien de vordering tot vergoeding van schade niet binnen een jaar in rechte aanhangig is gemaakt, te rekenen vanaf de dag dat degene wiens aanspraak het betreft redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd.
 • Betaling van declaraties van Kocken & Van IJzendoorn dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Van deze declaraties maken eveneens deel uit de eventuele externe kosten zoals bijvoorbeeld kosten deurwaarder, griffierechten, uittrekselkosten en kosten draagkrachtberekening. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Kocken & Van IJzendoorn en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Kocken & Van IJzendoorn verschuldigd is. Kocken & Van IJzendoorn maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn van veertien dagen aanspraak op een vertragingsrente van 1,5% per maand voor het openstaande bedrag inclusief rente. De opdrachtgever is op dat moment van rechtswege in verzuim. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Kocken & Van IJzendoorn is te allen tijde bevoegd om een voorschot te vragen ter zekerheid voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever en zij is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling van het voorschot waarom is verzocht, uitblijft.
 • Kocken & Van IJzendoorn heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen.
 • De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die na behandeling via de kantoorklachtenregeling niet zijn opgelost zullen worden beslecht door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Indien Kocken & Van IJzendoorn als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch en zijn opgenomen op de website van Kocken & Van IJzendoorn: www.kockenvanijzendoorn.nl.

Uden, juni 2015
Algemene voorwaarden